Keyword: Name:Description: Type:
Lexico-minuLexMinMax02.lngUnordered LexicoMinMax procedureLINGO