Keyword: Name:Description: Type:
Poisson ProbabilityProbabilities.lng Computing Probabilities in LINGOLINGO